• Bejelentkezés

    |

Tájékoztató az értékbecsléssel kapcsolatos adatkezeléséről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉS KAPCSÁN A 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN

ADATKEZELŐ

  • A Tecnocasa magyarországi Master Franchise jog birtokosa - Gruppo T.F.M. Kft. (1068 Budapest, Király utca 102.)
  • Az azon településen, kerületben található Tecnocasa iroda, ahol az értékbecsléssel érintett ingatlan található

A fenti jogalanyok önálló adatkezelőkként járnak el.

Azon Tecnocasa irodáknak a listája, amelyek, mint adatkezelők jogosultak az Ön adatai kezelésére, könnyen és ingyenesen elérhető a Gruppo T.F.M. Kft. részére küldött e-mail útján az következő e-mail címre: info@tecnocasa.huvagy megtalálhatóak a www.tecnocasa.huweboldalon.

 

MIÉRT KERÜLNEK KEZELÉSRE AZ ADATAI ÉS MI TESZI JOGSZERŰVÉ AZ ADATKEZELÉST? KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA?

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

  • az Önnel való kapcsolatfelvétel hagyományos (operátor által történő telefonhívás) vagy automatizált (sms, e-mail) módon, azon Tecnocasa irodák által, amelynek területén az értékbecsléssel érintett, eladni/kiadni kívánt ingatlan található

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Az adatlapon csillaggal megjelölt adatok szolgáltatása kötelező a fenti célok megvalósítása érdekében, ezért az ezen adatok esetleges biztosításának visszautasítása nem teszi lehetővé azt, hogy a Tecnocasa iroda tagja kapcsolatba lépjen Önnel.
A további adatok szolgáltatása fakultatív, de az adatok meg nem adása vagy a személyes adatok nem teljes és vagy pontatlan megadása, az Ön érdekei és vagy/elvárásaihoz képest szolgáltatások hiányos és/ vagy pontatlan biztosítását eredményezheti.

A szolgáltatás igénybevételének idején, illetve a megszűnést követő 10 évig.

A fenti tárolási idő lejárta esetén a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, a törlési és backup folyamatokkal összhangban.

A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI

Azon adatok kerülnek kezelésre, amelyek az ajánlatkéréskor bekérésre kerülnek a szolgáltatás igénybevétele érdekében, valamint amelyek esetlegesen később kerülnek bekérésre:

név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím és az adatlapon meghatározott esetleges további adatok.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat a Tecnocasa alkalmazottai és munkatársai kezelik, amennyiben arra megbízással rendelkeznek a fent meghatározott célból. Ezen alkalmazottak és munkatársak megfelelő végrehajtási iránymutatást kaptak.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

  • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Web Consult S.r.l.
  • a webtárhelyet biztosító Websas.hu Kft. (1149 Bp. Egressy út 27-29. B/3)
  • illetve más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftver fejlesztést és/vagy karbantartást végeznek

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelőnek az alábbi e-mail címére küldött e-mail útján:

info@tecnocasa.hu

 

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE

Az adatok továbbításra kerülhetnek nem Európai Uniós tagkülföldi államokba, különösen az Amerikai Egyesült Államokba, amennyiben az adatátvevő a Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c, és d, pontja alapján elfogadott, jóváhagyott általános szerződéses feltételeket aláírja. Az aláírt általános szerződési feltételek egy példánya elérhető az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján:

info@tecnocasa.hu

 

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a hiányos adatok kiegészítését vagy az adatok kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdekére hivatkozva.

Ön továbbá, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik, jogosult az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni és jogosult kérni, amennyiben technikailag lehetséges, hogy az adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák korlátozás nélkül.

Ön bármely pillanatban jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal élni, vagy jogosult az alkalmazandó rendelet által meghatározott védelmet igénybe venni.

Ezen jogok az Adatkezelőhöz címzett írásbeli kommunikáció útján gyakorolhatóak az alábbi e-mail címre:

info@tecnocasa.hu

© 2019-2022 Tecnocasa | Minden jog fenntarva!